Dumplings
 
 
 
 
 
 
             

Beijing Dumping Chicken

 

Chive Dumpling

 

Coriander Dumpling

 

Crystal Dumpling Prawn

Crystal Dumpling Chicken

Crystal Dumpling Vegetarian Chicken 

             
             
             
 
 
 
             

Prawn Dumpling

 

Shanghai  Dumpling Chicken

Shanghai Dumpling Seafood

Vegetarian Chicken Gyoza

 

 

Yam Dumpling

 

Prawn Wanton Yellow Skin

Chicken Wanton Yellow Skin

             
             
 
 
 
             

Scallop Dumpling

 

Dumpling Crystal Vegetarian

 

Prawn Wanton Spring Roll Skin

Chicken Wanton Spring Roll Skin